Hoạt động công đoàn

CĐ trường phát động PT thi đua yêu nước chào mừng các Ngày lễ lớn


KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, nhà giáo, người lao động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2017; Chào mừng Đại hội Công đoàn các bộ phận tiến tới Đại hội lần thứ XV Công đoàn trường Hữu Nghị 80

 

Năm 2017 là năm tổ chức Đại hội Công đoàn giáo dục (CĐGD) các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, năm cả hệ thống Công đoàn nỗ lực thực hiện chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”; đây cũng là năm ngành Giáo dục thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2016 - 2017 và là năm đầu tiên triển khai thực hiện phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Căn cứ Kế hoạch Số: 78 /KH-CĐN ngày 17/03/2017 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ). Ban chấp hành Công đoàn trường Hữu Nghị 80 ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Động viên CBNGNLĐ phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và phục vụ tốt, thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của trường Hữu Nghị 80 trong năm 2017, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước phải thiết thực, hiệu quả, gắn phong trào thi đua trong CBNGNLĐ với việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua và hoạt động công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

3. Khen thưởng phải kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, chú trọng khen thưởng nhà giáo trực tiếp giảng dạy, người lao động trực tiếp; kịp thời phát hiện gương người tốt, việc tốt, những điển hình xuất sắc để học tập và nhân rộng trong toàn trường.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CBNGNLĐ theo Nghị quyết Đại hội XIV CĐGD Việt Nam đề ra phù hợp và có tác động tích cực tới các nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đang được triển khai trong nhà trường; trong đó tập trung vào các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dạy tốt - Học tốt” với chủ đề năm học 2016-2017 là “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Vận động CBNGNLĐ “Thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển”;  tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; mỗi CBNGNLĐ tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến đồ dùng dạy học, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quản lý kinh tế, đặc biệt là ứng dụng khoa học sư phạm vào giảng dạy, quản lý giáo dục; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; chung tay đồng hành cùng chính quyền đồng cấp tập trung khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu của ngành góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

3. Tập trung vận động đội ngũ CBNGNLĐ đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, đổi mới công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, trọng tâm là thực hiện tốt “Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm học 2016 - 2017”.

 4. Nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Đại hội XIV CĐGD Việt Nam đề ra; thực hiện thắng lợi 06 chương trình hành động của CĐGD Việt Nam và 04 chương trình hành động của Công đoàn Việt Nam.             

 5. Công đoàn các bộ phận và công đoàn trường đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ; thực hiện tốt việc đổi thẻ đoàn viên để đoàn viên công đoàn có thể được hưởng những sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi từ các Tập đoàn, Tổng Công ty và danh nghiệp mà Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ ký thỏa thuận; tiếp tục vận động CBNGNLĐ tham gia và ủng hộ xây dựng quỹ: “Mái ấm Công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục”.          

III. THỜI GIAN TRIỂN KHAI

Phong trào thi đua năm 2017 được tổ chức thành 02 đợt như sau:

Đợt 1: Từ 01/01/2017 đến 31/8/2017: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017); kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017); tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 69 năm ngày Truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2017); kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập CĐGD Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2017); kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2015); lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các bộ phận và Đại hội XV Công đoàn trường Hữu Nghị 80.

 Đợt 2: Từ 01/9/2017 đến 31/12/2017: Tổ chức các hoạt động với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo đội ngũ CBNGNLĐ tham gia kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017); chào mừng Đại hội XV CĐGD Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; chào mừng và tổ chức thực hiện năm học mới 2017 - 2018.   

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN    

1. Ban chấp hành Công đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017 trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động toàn trường.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết theo 02 đợt lồng ghép vào dịp tổng kết năm học 2016 - 2017 và sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018.

- Biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

2. Công đoàn các bộ phận:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các phong trào thi đua trong bộ phận mình đảm bảo tính đặc thù, xuyên suốt các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị để tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, tránh hình thức.

- Xác định rõ biện pháp tổ chức thực hiện cho phù hợp. Tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của ngành và của đơn vị; phát động các phong trào thi đua theo đợt.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các ủy viên BCH và các tổ trưởng Công đoàn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua; phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt làm nòng cốt cho phong trào thi đua; tổ chức sơ kết, tổng kết, giới thiệu những các nhân xuất sắc về Công đoàn trường để khen thưởng.

Trong quá trình tổ chức, thực hiện các bộ phận thường xuyên thông tin, báo cáo kết quả về Ban chấp hành Công đoàn trường./.

                                                                                                TM. BAN CHẤP HÀNH

Nơi nhận:                                                                                        CHỦ TỊCH

- CĐ GDVN (để b/c);                                                                                                  (Đã ký)

- Đảng ủy, Ban giám hiệu (để b/c);

- Các CĐ bộ phận (để thực hiện);                                            Phùng Đăng Dũng

- Lưu: VT.

ĐĂNG NHẬP
TÀI LIỆU
VIDEO SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ

Bồn tắm phòng tắm xông hơi nhập khẩu cao cấp Bồn tắm nằm massage phòng tắm xông hơi ướt nhập khẩu chính hãng Bồn tắm đứng giá rẻ phòng tắm xông hơi khô nhập khẩu cao cấp Bon tam massage phòng tắm xông hơi khô kết hợp ướt nhập khẩu cao cấp Bán bồn tắm góc phòng xông hơi appollo nhập khẩu bon tam brother phòng xông hơi brother giá rẻ Bồn tắm govern phòng xông hơi daros nhập khẩu Bồn tắm Fantiny phòng xông hơi euroking nhập khẩu Bồn tắm nofer phòng xông hơi govern nhập khẩu Bồn tắm massage Appollo AT-9001 phòng xông hơi koleto nhập khẩu Bồn tắm massage Amazon TP-8005 phòng xông hơi nofer nhập khẩu Bồn tắm massage Euroca EU3-1400 bon tam appollo Bồn tắm massage Amazon TP-8058 bồn tắm caesar giá rẻ Đại lý bán bồn tắm nhựa giá rẻ bồn tắm daros nhập khẩu Bồn tắm massage mua ở đâu bồn tắm euroca nhập khẩu Mua bồn tắm giá rẻ ở đâu tốt nhất bồn tắm euroking nhập khẩu Kích thước các loại bồn tắm đứng bồn tắm fantiny giá rẻ Báo giá bồn tắm massage tại hà nội và HCM bồn tắm govern nhập khẩu Bồn tắm nằm giá bao nhiêu bồn tắm inax giá rẻ Địa chỉ bán bồn tắm tại Hà Nội Phòng tắm nhập khẩu Báo giá bồn tắm tại hà nội phòng xông hơi loại nào tốt