Law

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

02

Lượt xem:234 | :94
global counter
  • Online 8
  • Today 78
  • This month 17,739
  • Total 284,553

News
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second